Xác định cấp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

(BĐT) - Bên mời thầu X đang đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Xây lắp có giá gói thầu 4,5 tỷ đồng. Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định một trong các điều kiện để được tham gia đấu thầu là nhà thầu phải là doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Xác định cấp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

Hỏi: Nhà thầu nào sau đây được coi là đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu gói thầu vừa nêu:

- Nhà thầu A có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng và có số lao động bình quân năm không quá 200 người

- Nhà thầu B có tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng nhưng có số lao động bình quân năm trên 200 người

- Nhà thầu C có tổng nguồn trên 20 tỷ đồng nhưng có số lao động bình quân năm không quá 200 người.

Trả lời: Một trong các nội dung về ưu đãi doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong đấu thầu là đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Việc xác định cấp doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). Doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ 10 người đến 200 người. 

Quay trở lại việc đánh giá điều kiện tham dự thầu của các nhà thầu trên, cả 3 nhà thầu A, B, C đều được coi là đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham dự thầu gói thầu xây lắp có giá 4,5 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu A đáp ứng cả tiêu chí về tổng nguồn vốn và số lao động bình quân, nhà thầu B đáp ứng tiêu chí về tổng nguồn vốn, nhà thầu C đáp ứng tiêu chí về lao động bình quân năm.

Trong trường hợp này, cần lưu ý là nhà thầu chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí tổng nguồn vốn (trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc tổng số lao động bình quân năm đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì được coi là đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham dự gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng.                                 

Ban Biên tập