Vi phạm trong kiểm toán tại First Real, 2 kiểm toán viên bị đình chỉ

(BĐT) - Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đình chỉ tư cách kiểm tra kiểm toán đối với kiểm toán viên Văn Nam Hải và Phạm Thị Ánh Dung của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt do vi phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc tại ngày 30/9/2018 của CTCP Địa ốc First Real.
Vi phạm trong kiểm toán tại First Real, 2 kiểm toán viên bị đình chỉ

Được biết, theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2018 của First Real, mặc dù đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến ngoại trừ gì nhưng số liệu trước và sau kiểm toán trên báo cáo tài chính của Công ty có sự chênh lệch đáng kể trên bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh của cả báo cáo riêng lẻ và hợp nhất. Trong đó, chênh lệch lớn nhất trong báo cáo hợp nhất là Khoản phải thu ngắn hạn giảm bớt 154 tỷ đồng, Nợ ngắn hạn cũng tăng thêm 123 tỷ đồng, Doanh thu thuần tăng hơn 8 tỷ đồng, Thu nhập khác giảm 8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế giảm hơn 1,4 tỷ đồng.

Hoàng Việt