Sửa đổi 3 nhóm quy định về đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc sửa đổi các quy định về đầu tư, kinh doanh lần này sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung vào 3 nhóm quy định.

Thứ nhất là nhóm quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thứ hai là nhóm quy định liên quan đến thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh. Và cuối cùng là các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 12 Luật hiện hành, bao gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Quản lý thuế; Luật Quảng cáo; Luật Nhà ở; Luật Khoáng sản; Luật Điện ảnh; Luật Đấu thầu và Luật Quy hoạch đô thị.                

Tuấn Dũng