Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

(BĐT) - Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này quy định một số ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước và quy định trình tự thủ tục đầu tư cho các DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

Theo Dự thảo, DN có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định này. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa) và DN xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với người dân.

Dự thảo Nghị định quy định rõ các chính sách ưu đãi và hỗ trợ, trong đó có miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ;…

Nguồn vốn hỗ trợ theo Dự thảo Nghị định gồm ngân sách trung ương bố trí khoảng 1 - 2% vốn đầu tư phát triển hàng năm; ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành khoảng 0,5% - 2% vốn ngân sách địa phương để thực hiện.

Việt Thắng