Mắc nhiều vi phạm, Licogi 13 (LIG) bị UBCKNN phạt 315 triệu đồng

Nguyên nhân chủ yếu do Licogi 13 đã vi phạm hàng loạt quy định về công bố thông tin.
Mắc nhiều vi phạm, Licogi 13 (LIG) bị UBCKNN phạt 315 triệu đồng

Ngày 29/01/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG) tổng số tiền 315 triệu đồng.

-Trong đó, phạt tiền 60 triệu đồng do Công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 06 tháng; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và 2018; quyết định vay thêm có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 và 2018; Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ HĐQT-LICOGI13 ngày 20/4/2018 về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CIENCO 1 tại Inmasco.

-Phạt tiền 85 triệu đồng do Licogi 13 đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp ĐHĐCĐ; về giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT.

-Phạt tiền 85 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin sai lệch: Công ty công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 67/BC-LICOGI13 ngày 16/02/2017 trên trang thông tin điện tử của HNX có nội dung không chính xác về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

-Phạt tiền 85 triệu đồng do công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại ĐHĐCĐ hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trí thức trẻ