Kiểm tra quản lý nợ thuế tại các cục thuế, cục hải quan

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 2/2017, Bộ sẽ phải hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời ban hành 8 Thông tư theo thẩm quyền.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cũng trong tháng 2, Bộ sẽ triển khai hàng loạt  nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 và quyết toán NSNN năm 2015. Thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ đã lên kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu; tăng cường đôn đốc công tác quản lý nợ thuế, thu hồi theo đơn vị và thực hiện kiểm tra công tác quản lý nợ thuế tại các cục thuế, cục hải quan tỉnh, thành phố.

Về hoạt động kiểm toán, trong tháng 2, Bộ sẽ phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2015. Ban hành công văn hướng dẫn kiểm soát chi NSNN năm 2017; phê duyệt Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN; đồng thời báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 gửi Kiểm  toán Nhà nước trước ngày 28/2.

Liên quan đến công tác quản lý tài sản công, trong tháng 2, Bộ Tài chính sẽ ban hành Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và xây dựng Đề án khoán xe ô tô công đối với một số chức danh lãnh đạo; đồng thời tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô dôi dư và mua sắm xe ô tô  trong  năm  2016.          

Mai Phương