(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam. Thông tư sẽ được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê về các khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.
6 khu vực thể chế trong thống kê gồm: thể chế phi tài chính; thể chế tài chính; thể chế nhà nước; thể chế hộ gia đình; thể chế không vì lợi phục vụ hộ gia đình; thể chế không thường trú. Ảnh: Quang Tuấn

6 khu vực thể chế trong thống kê gồm: thể chế phi tài chính; thể chế tài chính; thể chế nhà nước; thể chế hộ gia đình; thể chế không vì lợi phục vụ hộ gia đình; thể chế không thường trú. Ảnh: Quang Tuấn

Theo đó, 6 khu vực thể chế được áp dụng trong thống kê được phân loại gồm: thể chế phi tài chính; thể chế tài chính; thể chế nhà nước; thể chế hộ gia đình; thể chế không vì lợi phục vụ hộ gia đình; thể chế không thường trú.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập, tổng hợp thông tin thống kê liên quan đến khu vực thể chế của Việt Nam; hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định phân loại khu vực thể chế của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê sử dụng phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan căn cứ vào phân loại khu vực thể chế Việt Nam sản xuất, cung cấp thông tin và sử dụng thống nhất về phạm vi liên quan đến các khu vực thể chế thống kê theo quy định của Thông tư. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020.

Khu vực thể chế áp dụng trong thống kê là tập hợp các đơn vị thể chế có cùng chức năng, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng đặc điểm cấu trúc, vai trò kinh tế và phương thức hoạt động.