(BĐT) - Ngày 26/6 tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 8/7/2020.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Như vây, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 12%, tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 68,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 900 tỷ đồng, giảm 12,28%; lợi nhuận trước thuế đạt 8,03 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng từ 1,79 tỷ đồng trong quý I/2019 lên 3,48 tỷ đồng trong quý I/2020, nên lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Công ty đạt 4,55 tỷ đồng, giảm 15,11% so với quý I/2019.