(BĐT) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết vốn giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết vốn giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Trong tổng số 92.057,861 tỷ đồng nêu trên, UBTVQH quyết nghị phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057,816 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng. Đối với 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định.

Về phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022, quyết nghị phân bổ 34.049 tỷ đồng ngân sách trung ương (bao gồm: 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỷ đồng vốn sự nghiệp), cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỷ đồng.

UBTVQH đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/6/2022.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định trước ngày 1/7/2022. Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Chính phủ khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ trước ngày 01/9/2022.

(Chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15)