(BĐT) - PC Khánh Hòa là đơn vị kinh tế trọng điểm chuyên sản xuất và kinh doanh điện năng phục vụ cho sinh hoạt đời sống của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do đó việc củng cố, tăng cường năng lực của công tác quốc phòng, quân sự tại đơn vị là một việc làm quan trọng, đóng góp tích cực cho công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương trong năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty sẽ chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thành ủy Nha Trang về công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong năm 2020, Ban chỉ huy quân sự của đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng tự vệ tại chỗ đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân đội và các lực lượng khác tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là bảo vệ an toàn – an ninh cho hạ tầng lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân và điều hành của lãnh đạo địa phương trong mọi tình huống.