(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đồng Nai vừa có tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 456.700 trái phiếu chuyển đổi. Với mệnh giá một trái phiếu là 1 triệu đồng, tổng quy mô của đợt phát hành là 456,7 tỷ đồng. Đây là trái phiếu đáo hạn từng phần, ngày đáo hạn đầu tiên là 28/12/2022, ngày đáo hạn tiếp theo là 28/12/2023.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Cụ thể, giá chuyển đổi dự kiến là 20.698 đồng/cổ phần, có thể được điều chỉnh theo các trường hợp điều chỉnh giá. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

Số trái phiếu trên dự kiến được Nhựa Đồng Nai phát hành cho AEP II Holdings Pte. Ltd trong năm 2019.