(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.153,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,1% và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16% về 206,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,8% lên 31,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37,3% về 13,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 11,9% về 78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp chỉ thuyết minh lợi nhuận giảm do giá vốn tăng 22% trong kỳ.

Được biết, trong năm 2021 doanh nghiệp dự kiến doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và tương đương so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu tiên doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 16,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của BMP giảm 4,5% về 2.886,4 tỷ đồng.