Nhà thầu cần biết (12-3-2015)

Nhà thầu cần biết (12-3-2015)

12/03/2015 - 09:28
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 228 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (11-3-2015)

Nhà thầu cần biết (11-3-2015)

11/03/2015 - 10:04
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 253 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 122 gói thầu xây lắp, 114 gói thầu mua sắm hàng hóa, 17 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (10-3-2015)

Nhà thầu cần biết (10-3-2015)

11/03/2015 - 07:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 264 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 145 gói thầu xây lắp, 99 gói thầu mua sắm hàng hóa, 20 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (9-3-2015)

10/03/2015 - 09:27
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 195 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,

Nhà thầu cần biết (9-3-2015)

10/03/2015 - 09:27
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 195 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,

Nhà thầu cần biết (9-3-2015)

10/03/2015 - 09:27
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 195 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (9-3-2015)

Nhà thầu cần biết (9-3-2015)

10/03/2015 - 09:27
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 195 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 105 gói thầu xây lắp, 73 gói thầu mua sắm hàng hóa, 17 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (6-3-2015)

Nhà thầu cần biết (6-3-2015)

06/03/2015 - 09:41
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 245 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 125 gói thầu xây lắp, 95 gói thầu mua sắm hàng hóa, 25 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (5-3-2015)

Nhà thầu cần biết (5-3-2015)

05/03/2015 - 10:57
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 191 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 76 gói thầu xây lắp, 87 gói thầu mua sắm hàng hóa, 28 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (4-3-2015)

04/03/2015 - 09:32
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 231 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (3-3-2015)

Nhà thầu cần biết (3-3-2015)

03/03/2015 - 10:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 261 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 146 gói thầu xây lắp, 84 gói thầu mua sắm hàng hóa, 31 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (2-3-2015)

Nhà thầu cần biết (2-3-2015)

02/03/2015 - 10:36
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 196 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (27-2-2015)

Nhà thầu cần biết (27-2-2015)

27/02/2015 - 08:46
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 186 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (26-2-2015)

Nhà thầu cần biết (26-2-2015)

26/02/2015 - 08:57
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 282 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (10-2-2015)

Nhà thầu cần biết (10-2-2015)

13/02/2015 - 06:58
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 369 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (9-2-2015)

Nhà thầu cần biết (9-2-2015)

09/02/2015 - 10:04
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 258 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 165 gói thầu xây lắp, 70 gói thầu mua sắm hàng hóa, 23 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (6-2-2015)

Nhà thầu cần biết (6-2-2015)

06/02/2015 - 06:39
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 259 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (5-2-2015)

Nhà thầu cần biết (5-2-2015)

05/02/2015 - 09:50
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 223 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (4-2-2015)

Nhà thầu cần biết (4-2-2015)

04/02/2015 - 10:09
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 214 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (3-2-2015)

Nhà thầu cần biết (3-2-2015)

03/02/2015 - 12:29
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 248 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,