Nhà thầu cần biết (8-4-2015)

Nhà thầu cần biết (8-4-2015)

08/04/2015 - 08:13
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 315 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (7-4-2015)

Nhà thầu cần biết (7-4-2015)

07/04/2015 - 09:09
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 321 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (6-4-2015)

Nhà thầu cần biết (6-4-2015)

06/04/2015 - 10:23
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 241 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,

Nhà thầu cần biết (3-4-2015)

03/04/2015 - 10:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 230 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (2-4-2015)

Nhà thầu cần biết (2-4-2015)

02/04/2015 - 07:59
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 268 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (1-4-2015)

Nhà thầu cần biết (1-4-2015)

01/04/2015 - 08:53
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 344 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
Nhà thầu cần biết (31-3-2015)

Nhà thầu cần biết (31-3-2015)

31/03/2015 - 10:58
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 255 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (30-3-2015)

Nhà thầu cần biết (30-3-2015)

30/03/2015 - 08:59
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 219 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (27-3-2015)

Nhà thầu cần biết (27-3-2015)

27/03/2015 - 11:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 198 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,

Nhà thầu cần biết (27-3-2015)

27/03/2015 - 11:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 198 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (26-3-2015)

Nhà thầu cần biết (26-3-2015)

26/03/2015 - 09:24
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 243 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (25-3-2015)

Nhà thầu cần biết (25-3-2015)

25/03/2015 - 08:38
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 235 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (24-3-2015)

Nhà thầu cần biết (24-3-2015)

24/03/2015 - 09:31
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 295 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (23-3-2015)

Nhà thầu cần biết (23-3-2015)

23/03/2015 - 08:58
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 276 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (20-3-2015)

Nhà thầu cần biết (20-3-2015)

20/03/2015 - 10:14
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 235 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 112 gói thầu xây lắp, 102 gói thầu mua sắm hàng hóa, 21 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (18-3-2015)

Nhà thầu cần biết (18-3-2015)

19/03/2015 - 08:50
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 184 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (19-3-2015)

Nhà thầu cần biết (19-3-2015)

19/03/2015 - 08:47
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 252 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (17-3-2015)

Nhà thầu cần biết (17-3-2015)

17/03/2015 - 10:38
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 285 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (16-3-2015)

Nhà thầu cần biết (16-3-2015)

16/03/2015 - 11:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 287 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (13-3-2015)

Nhà thầu cần biết (13-3-2015)

13/03/2015 - 10:45
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 205 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,