Nhà thầu cần biết (11-5-2015)

Nhà thầu cần biết (11-5-2015)

11/05/2015 - 10:47
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 257 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (8-5-2015)

Nhà thầu cần biết (8-5-2015)

08/05/2015 - 08:55
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 295 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (7-5-2015)

Nhà thầu cần biết (7-5-2015)

07/05/2015 - 08:40
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 263 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (6-5-2015)

Nhà thầu cần biết (6-5-2015)

06/05/2015 - 10:41
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 345 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (5-5-2015)

Nhà thầu cần biết (5-5-2015)

05/05/2015 - 09:37
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 374 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 166 gói thầu xây lắp, 177 gói thầu mua sắm hàng hóa, 31 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (27-4-2015)

Nhà thầu cần biết (27-4-2015)

04/05/2015 - 10:24
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 396 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (4-5-2015)

Nhà thầu cần biết (4-5-2015)

04/05/2015 - 10:24
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 214 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…
Nhà thầu cần biết (24-4-2015)

Nhà thầu cần biết (24-4-2015)

24/04/2015 - 09:25
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 280 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (23-4-2015)

Nhà thầu cần biết (23-4-2015)

23/04/2015 - 11:41
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 379 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (22-4-2015)

Nhà thầu cần biết (22-4-2015)

22/04/2015 - 09:07
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 320 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,

Nhà thầu cần biết (21-4-2015)

21/04/2015 - 12:09
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 360 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (20-4-2015)

Nhà thầu cần biết (20-4-2015)

21/04/2015 - 02:44
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 252 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (17-4-2015)

Nhà thầu cần biết (17-4-2015)

17/04/2015 - 09:18
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 281 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (16-4-2015)

Nhà thầu cần biết (16-4-2015)

16/04/2015 - 09:51
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 271 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (15-4-2015)

Nhà thầu cần biết (15-4-2015)

15/04/2015 - 09:20
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 329 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (14-4-2015)

Nhà thầu cần biết (14-4-2015)

14/04/2015 - 08:58
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 321 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng,
Nhà thầu cần biết (13-4-2015)

Nhà thầu cần biết (13-4-2015)

13/04/2015 - 11:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 303 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 142 gói thầu xây lắp, 139 gói thầu mua sắm hàng hóa, 22 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (10-4-2015)

Nhà thầu cần biết (10-4-2015)

10/04/2015 - 09:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 243 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 122 gói thầu xây lắp, 106 gói thầu mua sắm hàng hóa, 15 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (9-4-2015)

Nhà thầu cần biết (9-4-2015)

09/04/2015 - 11:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 290 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…,
Nhà thầu cần biết (8-4-2015)

Nhà thầu cần biết (8-4-2015)

08/04/2015 - 08:34
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 315 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 160 gói thầu xây lắp, 116 gói thầu mua sắm hàng hóa, 39 gói thầu tư vấn.