Nhà thầu cần biết (5-8-2015)

05/08/2015 - 08:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 267 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 124 gói thầu

Nhà thầu cần biết (4-8-2015)

04/08/2015 - 10:19
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 267 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 112 gói thầu xây lắp, 126 gói thầu mua sắm hàng hóa, 29 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (3-8-2015)

03/08/2015 - 11:37
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 208 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 86 gói thầu

Nhà thầu cần biết (31-7-2015)

31/07/2015 - 09:10
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 235 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 87 gói thầu

Nhà thầu cần biết (30-7-2015)

30/07/2015 - 08:50
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 206 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 87 gói thầu

Nhà thầu cần biết (29-7-2015)

29/07/2015 - 10:44
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 309 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 140 gói thầu

Nhà thầu cần biết (28-7-2015)

28/07/2015 - 10:09
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 256 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 100 gói thầu xây lắp, 143 gói thầu mua sắm hàng hóa, 13 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (27-7-2015)

27/07/2015 - 10:48
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 263 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 88 gói thầu

Nhà thầu cần biết (24-7-2015)

24/07/2015 - 08:50
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 242 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu
Nhà thầu cần biết (23-7-2015)

Nhà thầu cần biết (23-7-2015)

23/07/2015 - 08:36
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 251 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu
Nhà thầu cần biết (22-7-2015)

Nhà thầu cần biết (22-7-2015)

22/07/2015 - 08:47
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 258 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 96 gói thầu xây lắp, 142 gói thầu mua sắm hàng hóa, 20 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (21-7-2015)

Nhà thầu cần biết (21-7-2015)

21/07/2015 - 11:17
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 250 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 86 gói thầu xây lắp, 151 gói thầu mua sắm hàng hóa, 13 gói thầu tư vấn.

Nhà thầu cần biết (20/7/2015)

20/07/2015 - 11:12
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 278 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 97 gói thầu
Nhà thầu cần biết (17/7/2015)

Nhà thầu cần biết (17/7/2015)

17/07/2015 - 10:25
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 244 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 84 gói thầu
Nhà thầu cần biết (16/7/2015)

Nhà thầu cần biết (16/7/2015)

16/07/2015 - 10:06
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 244 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 108 gói thầu
Nhà thầu cần biết (15/7/2015)

Nhà thầu cần biết (15/7/2015)

15/07/2015 - 08:17
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 275 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 98 gói thầu
Nhà thầu cần biết (14/7/2015)

Nhà thầu cần biết (14/7/2015)

14/07/2015 - 10:02
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 316 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu
Nhà thầu cần biết (8/7/2015)

Nhà thầu cần biết (8/7/2015)

13/07/2015 - 11:13
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 267 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu
Nhà thầu cần biết (9/7/2015)

Nhà thầu cần biết (9/7/2015)

13/07/2015 - 11:13
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 250 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 81 gói thầu
Nhà thầu cần biết (13/7/2015)

Nhà thầu cần biết (13/7/2015)

13/07/2015 - 11:12
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 194 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 67 gói thầu