Nhà thầu cần biết (ngày 23/5/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 23/5/2013)

29/08/2014 - 06:36
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/5/2013 là 146 gói. Trong đó, xây lắp: 25 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 121 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 9/12/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 9/12/2013)

29/08/2014 - 06:27
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 09/12/2013 là 140 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 116 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

29/08/2014 - 05:51
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 03/4/2013 là 140 gói. Trong đó, xây lắp: 38 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 102 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 01/4/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 01/4/2013)

29/08/2014 - 03:23
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 01/4/2013 là 130 gói. Trong đó, xây lắp: 34 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 96 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

29/08/2014 - 03:01
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 29/11/2012 là 181 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 154 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

28/08/2014 - 14:42
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/01/2013 là 96 gói. Trong đó, xây lắp: 21 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 75 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 13/9/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 13/9/2013)

28/08/2014 - 13:39
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 13/9/2013 là 155 gói. Trong đó, xây lắp: 29 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 126 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

28/08/2014 - 06:13
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 07/10/2013 là 177 gói. Trong đó, xây lắp: 15 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 162 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

28/08/2014 - 04:22
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 28/12/2012 là 95 gói. Trong đó, xây lắp: 20 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 75 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 5/11/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 5/11/2013)

27/08/2014 - 17:33
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 05/11/2013 là 145 gói. Trong đó, xây lắp: 40 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 105 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 07/12/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 07/12/2012)

27/08/2014 - 13:36
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 07/12/2012 là 220 gói. Trong đó, xây lắp: 19 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 201 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 02/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 02/11/2012)

26/08/2014 - 20:34
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 02/11/2012 là 202 gói. Trong đó, xây lắp: 48 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 154 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

26/08/2014 - 12:24
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 30/11/2012 là 196 gói. Trong đó, xây lắp: 33 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 163 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 27/12/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 27/12/2012)

26/08/2014 - 12:23
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 27/12/2012 là 87 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 63 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

26/08/2014 - 11:18
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 20/11/2012 là 212 gói. Trong đó, xây lắp: 31 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 181 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 19/02/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 19/02/2013)

25/08/2014 - 19:37
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/02/2013 là 70 gói. Trong đó, xây lắp: 29 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 41 gói.