Nhà thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

30/08/2014 - 10:46
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 09/01/2013 là 68 gói. Trong đó, xây lắp: 18 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 50 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 25/02/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 25/02/2013)

30/08/2014 - 08:46
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 25/02/2013 là 135 gói. Trong đó, xây lắp: 45 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 70 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

30/08/2014 - 08:46
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 06/03/2013 là 114 gói. Trong đó, xây lắp: 35 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 79 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

30/08/2014 - 08:20
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 08/01/2014 là 78 gói. Trong đó, xây lắp: 19 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 59 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

30/08/2014 - 07:10
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 12/12/2012 là 180 gói. Trong đó, xây lắp: 17 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 163 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 24/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 24/6/2013)

30/08/2014 - 07:04
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 24/6/2013 là 443 gói. Trong đó, xây lắp: 72 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 371 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 03/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 03/6/2013)

30/08/2014 - 04:49
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 03/6/2013 là 133 gói. Trong đó, xây lắp: 32 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 101 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 22/4/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 22/4/2014)

30/08/2014 - 04:32
Trên Báo đấu thầu số ra ngày 22/4/2014 có tổng số 148 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, trong đó có 34 gói thầu xây lắp, 110 gói thầu mua sắm hàng hóa, 03 gói thầu tư vấn.
Nhà thầu cần biết (ngày 03/01/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 03/01/2013)

30/08/2014 - 03:37
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 03/01/2013 là 201 gói. Trong đó, xây lắp: 53 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 148 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

30/08/2014 - 03:12
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/11/2013 là 132 gói. Trong đó, xây lắp: 26 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 106 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 22/02/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 22/02/2013)

30/08/2014 - 03:08
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/02/2013 là 99 gói. Trong đó, xây lắp: 37 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 62 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

30/08/2014 - 02:46
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/11/2012 là 202 gói. Trong đó, xây lắp: 42 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 160 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 31/5/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 31/5/2013)

30/08/2014 - 02:41
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 31/5/2013 là 168 gói. Trong đó, xây lắp: 38 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 130 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 04/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 04/6/2013)

30/08/2014 - 01:44
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 04/6/2013 là 130 gói. Trong đó, xây lắp: 28 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 102 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

30/08/2014 - 00:49
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 12/12/2013 là 127 gói. Trong đó, xây lắp: 11 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 116 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 23/7/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 23/7/2013)

30/08/2014 - 00:41
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/7/2013 là 170 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 146 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

30/08/2014 - 00:33
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 26/6/2013 là 178 gói. Trong đó, xây lắp: 41 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 137 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 08/7/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 08/7/2013)

30/08/2014 - 00:30
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 8/7/2013 là 111 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 88 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 11/9/2013)

Nhà thầu cần biết (ngày 11/9/2013)

30/08/2014 - 00:27
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 11/9/2013 là 150 gói. Trong đó, xây lắp: 39 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 111 gói.
Nhà thầu cần biết (ngày 21/4/2014)

Nhà thầu cần biết (ngày 21/4/2014)

30/08/2014 - 00:21
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 21/4/2014 là 124 gói. Trong đó, xây lắp: 25 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 99 gói.