Đấu giá lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khách sạn nghỉ dưỡng đô thị tại lô đất ký hiệu 7-1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, TP.HCM chấp thuận quy trình đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
 

Để tổ chức thực hiện, TP.HCM yêu cầu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ các điều kiện tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, công bố công khai danh sách các đối tượng đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao xác định giá trị công trình dự án để xác định vốn thuộc sở hữu, làm cơ sở thực hiện dự án đối với đối tượng tham gia đấu giá.               

Văn Huyền