(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 như sau:
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 12.413 m2 đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1