(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Ban quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 (sau trụ sở khối VI), phường Nam Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai. Điện thoại: 02143.822.179

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai. Điện thoại: 02143.843.144

3. Tên tài sản. Đấu giá cho thuê 105 vị trí diện tích kinh doanh cố định tại Chợ đầu mối nông sản Kim Tân, thành phố Lào Cai (Vị trí theo phụ biểu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số: 241/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND thành phố Lào Cai).

- Đấu giá lần 1 là: 40 vị trí diện tích (Phụ biểu 01)

- Đấu giá lần 2 là: 65 vị trí diện tích (Phụ biểu 02)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

4.1. Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ00 phút đến 11h00 phút trong 02 ngày, ngày 22 và ngày 23/4/2019. Khách hàng liên hệ trực tiếp với Ban quản lý chợ Kim Tân (tầng 3) hoặc với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo thông tin quy định tại mục 1, 2 của Thông báo này.

4.2. Địa điểm xem tài sản: Tại Chợ đầu mối nông sản Kim Tân thuộc phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ: Từ ngày 17/4 đến 16 giờ ngày 06/5/2019.

* Địa điểm:

- Ban quản lý chợ Kim Tân (tầng 3).

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Giá khởi điểm. Tổng giá khởi điểm: 5.177.820.000đ (năm tỷ một trăm bẩy bẩy triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

7.1. Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng đến 500.000đồng /01 hồ sơ (Thu theo vị trí diện tích khách hàng đăng ký tham gia đấu giá).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tại vị trí nào thì tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đó (theo danh mục vị trí, diện tích kinh doanh đính kèm). Nếu khách hàng vi phạm sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá hoặc hủy bỏ kết quả đấu giá.

7.2. Tiền đặt trước và thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian nộp: Trong 03 ngày, từ ngày 6, 7 và đến 16 giờ ngày 08/5/2019.

- Phương thức nộp: Nộp vào tài khoản.

- Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Tài khoản số: 999996019999, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi nhánh tỉnh Lào cai. Nội dung ghi chứng từ ghi đầy đủ thông tin của người đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

(Lưu ý: Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào).

8. Thời gian, địa điểm, cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

8.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 17/4/2019 đến 16 giờ ngày 08/5/2019.

8.2. Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

* Địa điểm: Khách hàng gửi hồ sơ qua đường Bưu điện bằng thư đảm bảo theo địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 (sau trụ sở khối VI), phường Nam Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Mỗi phong bì thư nhỏ khách hàng cho 01 (một) bộ hồ sơ của 01 (một) vị trí diện tích tham gia đấu giá và cho vào trong 01 phong bì to hoặc nhiều phong bì nhỏ cho vào 01 phong bì to.

+ Phong bì to bên ngoài: Khách hàng chỉ được phép ghi thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi) và địa chỉ nơi gửi.

+ Phong bì nhỏ bên trong: Khách hàng ghi rõ họ tên; địa chỉ; số điện thoại; vị trí diện tích tham gia đấu giá.

Khách hàng không thực hiện đúng hướng dẫn về hồ sơ thì hồ sơ đó coi như không hợp lệ và bị truất quyền tham dự đấu giá.

8.2. Điều kiện được tham gia đấu giá, công bố giá.

- Là Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh Lào Cai.

- Vị trí diện tích tài sản đưa ra đấu giá phải có ít nhất 2 người (2 tổ chức hoặc cá nhân) nộp hồ sơ mới đủ điều kiện để công bố giá. Trường hợp tài sản đưa ra đấu giá lần 2 thì áp dụng quy định tại điều 49 Luật đấu giá tài sản.

  9. Hình thức, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá.

- Thời gian: Vào hồi 08h00’ ngày 09/5/2019 (thứ năm)

- Địa điểm: Phòng đấu giá - tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản T. Lào Cai

11. Thông báo được gửi để đăng, phát và niêm yết tại:

- Đăng trên công thông tin điện tử của Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính.

- Phát trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai ngày 17 và ngày 20/4/2019

- Niêm yết tại trụ sở UBND phường Kim Tân

- Niêm yết tại trụ sở Ban quản lý chợ Kim Tân

* Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 02143.822.179./.