(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 9/3/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Thông ba lá, là cây đứng trong rừng trồng tại Tiểu khu 1467, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

Tên tài sản

Phân loại gỗ

Đơn vị tính

Sản lượng

Đơn giá thị trường

Đơn giá

Thành tiền

Thông ba lá

Sản lượng gỗ cây đứng

m3

2224,09

Gỗ có đường kính < 25cm

m3

187,52

840.000

157.516.800

Gỗ có đường kính từ 25 cm đến 35 cm

m3

695,18

1.750.500

1.216.912.590

Gỗ có đường kính từ 36 cm đến 40 cm

m3

397,83

1.750.500

696.401.415

Gỗ có đường kính từ 41 cm đến 50 cm

m3

637,89

2.800.000

1.786.092.000

Gỗ có đường kính từ 51 cm đến 60 cm

m3

249,82

2.800.000

699.496.000

Gỗ có đường kính từ 61 cm đến 70 cm

m3

46,57

2.800.000

130.396.000

Gỗ có đường kính từ 71cm đến 80 cm

m3

6,84

3.600.000

24.624.000

Gỗ có đường kính từ > 80 cm

m3

2,44

3.600.000

8.784.000

Sản lượng gỗ tận dụng

Ster

733,29

180.000

131.992.200

Sản lượng củi

Ster

226,57

178.475

40.437.081

Cộng

4.892.652.086

Làm tròn

4.892.652.000