(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu khoản nợ của bà Liêng Thị Thanh vào ngày 9/11/2021 như sau:
Ngày 9/11/2021, đấu giá khoản nợ của bà Liêng Thị Thanh ảnh 1