(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 9/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty Thủy sản Quốc tế và Công ty Đầu tư kinh doanh bất động sản Hoàng Gia ảnh 1