(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/9/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền thuê đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất thuộc dự án Tiểu khu đô thị số 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất đấu giá: Thuộc dự án Tiểu khu đô thị số 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

- Diện tích khu đất đấu giá là 93.000 m2;

- Diện tích đất giao cho nhà đầu tư là: 44.444m². Trong đó:

+ Đất ở: 36.091 m2;

+ Đất hỗn hợp (dịch vụ - thương mại): 8.353m2

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có: Hiện trạng là đất chưa có hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với đất: Trên mặt bằng dự án theo quy hoạch có 01 trụ sở cũ, nguyên giá tài sản là: 4.366.425.000 đồng; Giá trị còn lại của tài sản (tính đến 31/12/2019) là: 1.921.227.000 đồng.

- Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng khu đô thị mới, công trình dịch vụ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tiểu khu đô thị số 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số: 1967/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai là: 278.817.171.000 đồng. Trong đó:

+ Đối với diện tích đất ở là: 230.437.518.000 đồng.

+ Đối với diện tích đất hỗn hợp (TM-DV) là: 46.458.426.000 đồng.

+ Đối với giá trị tài sản trên đất là: 1.921.227.000 đồng.

(Giá khởi điểm tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b. Tiền đặt trước: 55.763.434.000 đồng (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Từ ngày 03/9 đến ngày 07/9/2020 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền hồ sơ: 5.000.000 đồng / hồ sơ/ tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

1.Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và theo quy định tại Điều 38, Luật Đấu giá tài sản 2016.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có cam kết nộp tiền sử dụng đất theo quy định; cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ sau khi trúng đấu giá.

- Tổ chức tham gia đấu giá không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác định thông qua kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án.

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có hai đơn vị thành viên trở lên thuộc cùng một tổ chức thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Năng lực tài chính: Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 948.066.298.000 x 20% = 189.613.259.600đồng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), được thể hiện tại báo cáo tài chính năm 2019 đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán. Phải có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong nước nếu trúng đấu giá (bản chính).

- Có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thị có quy mô, tính chất tương tự, ở địa bàn có tính chất, đặc điểm tương tự. Có thể liên danh, một trong hai bên liên danh có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại hoặc khu dân cư đô thịở địa bàn có tính chất, đặc điểm tương tự và liên danh phải cung cấp đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp liên danh đứng tên chung tham gia đấu giá, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận, cam kết gópvốn tham gia trong liên danh, quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêngcủa từng thành viên trong liên danh.

- Tổ chức trúng đấu giá tự bỏ vốn để đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư được duyệt và thiết kế được cơ quan nhà nước thẩm định, sau đó bàn giao lại cho nhà nước quản lý; tổ chức xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ để kinh doanh bất động sản theo quy định. Việc tổ chức triển khai dự án được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, các văn bản hướng dẫn Luật nhà ở và pháp luật hiện hành.

* Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải gửi hồ sơ sơ tuyển về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai để Tổ tư vấn (được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-STC ngày 20/7/2020 của Sở Tài chính) thẩm định, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển: Ngày 21/8/2020 (trong giờ hành chính)

* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 28/8/2020;

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 03/9/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 03/9/2020( Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 17/8 và 18/8/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 8/9/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143.821.189 (Trong giờ hành chính).