(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2020 do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: ĐẤU GIÁ KHAI THÁC TẬN DỤNG 3,49HA GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT KHU VỰC HÀNH LANG AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV QUẢNG TRẠCH – DỐC SỎI

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

Địa chỉ: Số 370 đường Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: tầng 7, số 78 Bến Nghé, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906443345

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 08/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị -tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Ngày 8/5/2020, đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 15/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

1. Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - tầng 7, tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 05/05/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/05/2020