(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân Châu (địa chỉ: đường Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), như sau:

1) Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (cũ), tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 97,6m2 đất, thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 16 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (cũ), cấp nhà: III, số tầng: 01 tầng, tổng diện tích xây dựng: 79m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao nhà, đất: Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 06 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường Trần Hưng Đạo hiện hữu 11m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 2.795.244.000đồng (Hai tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 2.717.476.800đồng.

- Giá khởi điểm công trình xây dựng: 77.767.600đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 559.049.000đồng/1 hồ sơ.

2) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất riêng từng thửa (nền đất), tổng diện tích khu đất 988,2m2 đất, gồm 07 thửa (nền đất), thuộc Khu đất 07 nền nhà, khu chung cư TĐC-Long Thạnh, tọa lạc tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

(1) Diện tích: 162,7m2 đất, thuộc thửa đất số 351, tờ bản đồ số 34;

(2) Diện tích: 152,9m2 đất, thuộc thửa đất số 352, tờ bản đồ số 34;

(3) Diện tích: 131,8m2 đất, thuộc thửa đất số 353, tờ bản đồ số 34;

(4) Diện tích: 117,4m2 đất, thuộc thửa đất số 354, tờ bản đồ số 34;

(5) Diện tích: 117,3m2 đất, thuộc thửa đất số 355, tờ bản đồ số 34;

(6) Diện tích: 117,4m2 đất, thuộc thửa đất số 356, tờ bản đồ số 34;

(7) Diện tích: 188,7m2 đất, thuộc thửa đất số 357, tờ bản đồ số 34;

(theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập ngày 14/10/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 06 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường số 2 (đường Nguyễn Du) hiện hữu 7,5m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 80%.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 13.735.980.000đồng (Mười ba tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng). Trong đó:

(1) Thửa đất số 351, giá khởi điểm: 2.261.530.000đồng.

(2) Thửa đất số 352, giá khởi điểm: 2.125.310.000đồng.

(3) Thửa đất số 353, giá khởi điểm: 1.832.020.000đồng.

(4) Thửa đất số 354, giá khởi điểm: 1.631.860.000đồng.

(5) Thửa đất số 355, giá khởi điểm: 1.630.470.000đồng.

(6) Thửa đất số 356, giá khởi điểm: 1.631.860.000đồng.

(7) Thửa đất số 357, giá khởi điểm: 2.622.930.000đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá của từng thửa (nền đất) đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước của từng thửa (nền đất) đấu giá (đồng/ 1 hồ sơ), cụ thể:

(1) Thửa đất số 351, tiền đặt trước: 452.306.000đồng.

(2) Thửa đất số 352, tiền đặt trước: 425.062.000đồng.

(3) Thửa đất số 353, tiền đặt trước: 366.404.000đồng.

(4) Thửa đất số 354, tiền đặt trước: 326.372.000đồng.

(5) Thửa đất số 355, tiền đặt trước: 326.094.000đồng.

(6) Thửa đất số 356, tiền đặt trước: 326.372.000đồng.

(7) Thửa đất số 357, tiền đặt trước: 524.586.000đồng.

3) Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Trụ sở làm việc Trung tâm Thể dục Thể thao, tọa lạc tại đường Nguyễn Chí Thanh, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 1.361,6m2 đất, thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 16 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Trụ sở làm việc Trung tâm thể dục thể thao, cấp nhà: III, số tầng: 01 tầng, tổng diện tích xây dựng: 735m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức giao nhà, đất: Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 20 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu tối thiểu là 3m (khoảng lùi 3m).

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 75%.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 17.109.767.000đồng (Mười bảy tỷ một trăm lẻ chín triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 16.260.401.080đồng.

- Giá khởi điểm công trình xây dựng: 849.366.000đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 3.421.953.000đồng/1 hồ sơ.

4) Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Văn phòng khóm Long Thị D (cũ), tọa lạc tại đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 28,3m2 đất, thuộc thửa đất số 130, tờ bản đồ số 14 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Văn phòng khóm Long Thị D (cũ), cấp nhà: IV, số tầng: 01 tầng, tổng diện tích xây dựng: 56,6m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao nhà, đất: Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 06 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường Thoại Ngọc Hầu hiện hữu 7,5m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 542.659.000đồng (Năm trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 459.083.000đồng.

- Giá khởi điểm công trình xây dựng: 83.575.560đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 108.532.000đồng/1 hồ sơ.

5) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất Văn phòng khóm Long Thạnh B (cũ), tọa lạc tại đường Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 82,1m2 đất, thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 33 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 06 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường Nguyễn Tri Phương hiện hữu 10,5m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.046.118.000đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu một trăm mười tám ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 209.224.000đồng/1 hồ sơ.

6) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất riêng từng thửa (nền đất), tổng diện tích khu đất 254,6m2 đất, gồm 08 thửa (nền đất), thuộc Khu đất nền chợ Long Hưng, tọa lạc tại khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

(1) Diện tích: 38,3m2 đất, thuộc thửa đất số 438, tờ bản đồ số 11;

(2) Diện tích: 38,3m2 đất, thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 11;

(3) Diện tích: 38,2m2 đất, thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 11;

(4) Diện tích: 38,3m2 đất, thuộc thửa đất số 439, tờ bản đồ số 11;

(5) Diện tích: 23,9m2 đất, thuộc thửa đất số 452, tờ bản đồ số 11;

(6) Diện tích: 36m2 đất, thuộc thửa đất số 453, tờ bản đồ số 11;

(7) Diện tích: 18,3m2 đất, thuộc thửa đất số 454, tờ bản đồ số 11;

(8) Diện tích: 23,3m2 đất, thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 11;

(theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập ngày 14/10/2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Đất ở tại đô thị theo quy hoạch phân lô nền chợ, chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường hiện hữu 4m (theo hiện trạng lô nền và dãy nhà hiện trạng).

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 1.389.605.000đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi chín triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng). Trong đó:

(1) Thửa đất số 438, giá khởi điểm: 209.041.000đồng.

(2) Thửa đất số 308, giá khởi điểm: 209.041.000đồng.

(3) Thửa đất số 309, giá khởi điểm: 208.496.000đồng.

(4) Thửa đất số 439, giá khởi điểm: 209.041.000đồng.

(5) Thửa đất số 452, giá khởi điểm: 130.446.000đồng.

(6) Thửa đất số 453, giá khởi điểm: 196.488.000đồng.

(7) Thửa đất số 454, giá khởi điểm: 99.881.000đồng.

(8) Thửa đất số 231, giá khởi điểm: 127.171.000đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá của từng thửa (nền đất) đấu giá, cụ thể như sau:

+ Giá khởi điểm Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000đồng/1 hồ sơ.

+ Giá khởi điểm Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước của từng thửa (nền đất) đấu giá (đồng/ 1 hồ sơ), cụ thể:

(1) Thửa đất số 438, tiền đặt trước: 41.808.000đồng.

(2) Thửa đất số 308, tiền đặt trước: 41.808.000đồng.

(3) Thửa đất số 309, tiền đặt trước: 41.699.000đồng.

(4) Thửa đất số 439, tiền đặt trước: 41.808.000đồng.

(5) Thửa đất số 452, tiền đặt trước: 26.089.000đồng.

(6) Thửa đất số 453, tiền đặt trước: 39.298.000đồng.

(7) Thửa đất số 454, tiền đặt trước: 19.976.000đồng.

(8) Thửa đất số 231, tiền đặt trước: 25.434.000đồng.

7) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất kho số 3, tọa lạc tại khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 209,7m2 đất, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 11 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 06 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Theo hiện trạng khu dân cư.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 70%.

Giá khởi điểm của tài sản: 98.349.000đồng (Chín mươi tám triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 100.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 19.670.000đồng/1 hồ sơ.

8) Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất Trường Mẫu giáo điểm phụ (cũ), tọa lạc tại ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 611,7m2 đất, thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 24 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường Huyện ĐH62 là 14,5m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 50%.

Giá khởi điểm của tài sản: 313.190.000đồng (Ba trăm mười ba triệu một trăm chín mươi ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 62.638.000đồng/1 hồ sơ.

9) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất trống-BCH Quân sự, tọa lạc tại ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 598m2 đất, thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 24 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Theo hiện trạng khu dân cư.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 50%.

Giá khởi điểm của tài sản: 499.330.000đồng (Bốn trăm chín mươi chín triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 99.866.000đồng/1 hồ sơ.

10) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất Trường tiểu học “A” (cũ), tọa lạc tại ấp Long Thành, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 555,5m2 đất, thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 12 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim lộ giao thông nông thôn là 10m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 50%.

Giá khởi điểm của tài sản: 398.294.000đồng (Ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 79.659.000đồng/1 hồ sơ.

11) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất trống Trường tiểu học C Long An (cũ), tọa lạc tại ấp Tân Hậu B2, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 582,3m2 đất, thuộc thửa đất số 332, tờ bản đồ số 29 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Theo hiện trạng khu dân cư.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 50%.

Giá khởi điểm của tài sản: 600.934.000đồng (Sáu trăm triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 120.187.000đồng/1 hồ sơ.

12) Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Văn phòng ấp Phú Bình (cũ), tọa lạc tại ấp Phú Bình, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 65m2 đất, thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 19 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Văn phòng ấp Phú Bình (cũ), cấp nhà: IV, tổng diện tích xây dựng: 45,6m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao nhà, đất: Đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 03 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim lộ Phú Bình hiện hữu 10m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 100%.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 124.455.000đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 71.760.000đồng.

- Giá khởi điểm công trình xây dựng: 52.695.360đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 24.891.000đồng/1 hồ sơ.

13) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất, thuộc Khu đất gần Trạm Y tế, tọa lạc tại ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 210m2 đất, thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ số 07 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 04 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim lộ hiện hữu 2m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 70%.

Giá khởi điểm của tài sản: 237.258.000đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi tám ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 200.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 47.452.000đồng/1 hồ sơ.

14) Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Trạm Y tế xã Châu Phong (xã Phú Hiệp bàn giao), tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất: 959,4m2 đất, thuộc thửa đất số 277, tờ bản đồ số 43 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Tân Châu lập năm 2020).

- Tài sản gắn liền với đất: Trạm Y tế xã Châu Phong (xã Phú Hiệp bàn giao), cấp nhà: IV, tổng diện tích xây dựng: 171,2m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức giao nhà, đất: Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Số tầng xây dựng tối đa: Không quá 04 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: Chỉ giới đường đỏ trùng chỉ giới xây dựng và cách tim đường tỉnh 951 là 14,5m.

- Mật độ xây dựng thuần tối đa: 50%.

Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 680.417.000đồng (Sáu trăm tám mươi triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 482.578.200đồng.

- Giá khởi điểm công trình xây dựng: 197.838.720đồng.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 136.083.000đồng/1 hồ sơ.

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá các khu đất nêu trên: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, có năng lực tài chính và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 05/4/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 01 và 02/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Website: www.daugiaangiang.gov.vn./.