(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 62/2020/HĐDVĐGTS ngày 16 tháng 11 năm 2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (phần đất thu hồi của Trạm Y tế xã Tân Bình), cụ thể như sau:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Danh mục loại đất: đất ở tại nông thôn (ONT).

- Vị trí đất: ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

- Diện tích: 528,0 m2 (đấu giá riêng biệt từng thửa), trong đó:

+ Thửa số 176 (239), diện tích: 322,10m2, tờ bản đồ số 52.

+ Thửa số 147 (221), diện tích: 205, 90m2, tờ bản đồ số 52.

- Hạ tầng kỹ thuật: giáp hẻm công cộng.

- Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: không.

* Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ 50 năm (năm mươi năm) đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

* Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá:

- Về huy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo Công văn số 907/UBND-NCTH ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

- Về quy hoạch xây dựng: Theo Công văn số 1754/UBND-KT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Phụng Hiệp về việc ý kiến quy hoạch xây dựng các khu đất đấu giá trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 627.810.000đ (Sáu trăm hai mươi bảy triệu tám trăm mười ngàn đồng), trong đó:

- Thửa số 176 (239): 382.988.000đ (Ba trăm tám mươi hai triệu chín trăm tám mươi tám ngàn đồng).

- Thửa số 147 (221): 244.822.000đ (Hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm hai mươi hai ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian: Ngày 24/11/2020 và 25/11/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá (ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 18/11/2020 đến 17h00 ngày 03/12/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thửa số 176 (239): 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thửa số 147 (221): 200.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 03/12/2020 đến 16h30 ngày 07/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Thửa số 176 (239): 76.000.000 đồng/hồ sơ (tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản).

- Thửa số 147 (221): 48.000.000 đồng/hồ sơ (tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến 17h00 ngày 03/12/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có đơn cam kết sử dụng đất đúng mục đích và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với Doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của Doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

d) Cách thức: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/12/2020.

b) Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.

Trân trọng kính chào./.