(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 1