(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

3.1. Tên tài sản: Thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi nhà làm việc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (cũ).

+ Mái: Tôn giả ngói 10,9m x 15,4m

+ Đòn tay: thép hộp (4cm x 8cm) dài 5,2 m số lượng 7 cây.

+ Trần: Tôn lạnh diện tích 10,9m x 15,4m x = 167,86 m2

+ Găng trần: thép hộp (3cm x 6cm) dài 5 m số lượng 5 cây.

+ Cửa đi 06 cánh khung sắt kính (2,7m x 2,9m) 01 bộ:

+ Cửa đi 04 cánh khung sắt kính (1,8m x 2,9m) 03 bộ:

+ Cửa đi 02 cánh khung sắt kính (1,0m x 2,6m) 05 bộ:

+ Cửa sổ 04 cánh khung sắt kính (1,8x1,6) 08 bộ:

3.2. Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng) (không bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 2.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề (làm tròn số).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/7/2020 đến 16 giờ ngày 04/8/2020 tại nhà làm việc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (cũ).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/7/2020 đến 16 giờ ngày 04/8/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp đủ số tiền là 2.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/8/2020 đến 11 giờ ngày 06/8/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647.

- Mở tại: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Ninh

- Nội dung nộp tiền: [Họ và tên người đăng ký] + nộp tiền đặt trước nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quả huyện (cũ) của Phòng TC-KH huyện Tân Biên.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 Ngày 07/8/2020 tại Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do Công ty phát hành, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.