(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2020 do Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh. Địa chỉ: 215 Đường 30/4, Khu Phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3922661.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Khai thác khoáng sản đối với khối lượng 17.842,5 m3 đất dôi dư từ quá trình thi công 05 tuyến đường ĐN.1B, ĐN.1A, Đ 51, ĐD.10, ĐD.11.

3.2. Giá khởi điểm: 726.190.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi sáu triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)(Không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 109.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu đồng).

3.5. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27/7/2020 đến ngày 04/8/2020 (trong giờ làm việc) liên hệ Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3922661.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/7/2020 đến 16 giờ ngày 04/8/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 109.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu đồng) cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 04/8/2020 đến 11 giờ ngày 06/8/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước Khai thác khoáng sản đất dôi dư của BQL Khu kinh tế Tây Ninh khối lượng 17.842,5 m3.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 07/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thànhphố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.