(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2021 Công ty CP Thiên Xuân – Lam Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 7/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1