(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Ngân hàng An Bình Chi nhánh Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1