(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do Viettel Nam Định – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ủy quyền như sau:

Vật tư thiết bị mạng lưới (chi tiết về tài sản theo phụ lục đính kèm)

Viettel Nam Định – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 6
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 7
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 8
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 9
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 10
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 11
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 12
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 13
Ngày 7/10/2021, đấu giá vật tư thiết bị mạng lưới tại tỉnh Nam Định ảnh 14