(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 7/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 1595/QĐ-TTTV ngày 01/06/2021, Quyết định số 00158298/QĐ-XPVPHC ngày 8/7/2021, Quyết định số 31080003/QĐ-XPVPHC ngày 14/7/2021.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6
Ngày 7/10/2021, đấu giá 3 lô tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 7