(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 407 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 06/03/2020 đến ngày 09/3/2020. 
Ngày 6-9/3: 1/407 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 6-9/3: 1/407 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 406 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Thực hiện mé nhánh cây xanh và thu gom, vận chuyển và xử lý rác từ cây xanh (số thông báo là: 20200314295 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.