(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá để giao đất thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Trần Thái Tông, thành phố Huế, vào ngày 6/8/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất số 44 Trần Thái Tông, thành phố Huế;

2. Địa điểm khu đất: 44 Trần Thái Tông, phường Trường An, thành phố Huế;

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa ký hiệu 01 tờ bản đồ địa chính (GIS) số 27, phường Trường An, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 9.188,4 m2; trong đó:

- Diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch là: 711,2 m2;

- Diện tích đất nằm ngoài chỉ giới quy hoạch là: 8.477,2 m2;

- Diện tích khu đất đấu giá là: 8.477,2 m2;

(Theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06/02/2020);

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất nằm trong khu dân cư đã có mặt bằng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật khác theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của Khu dân cư hiện trạng;

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực đàn Nam Giao và vùng phụ cận, thành phố Huế đối với Khu đất số 44 Trần Thái Tông, thành phố Huế, các thông số quy hoạch cụ thể như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Tầng cao công trình: ≤ 05 tầng;

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 3,75 lần;

- Chỉ giới đường đỏ: Đường Trần Thái Tông 19,5m (3,0m + 13,5m + 3,0m);

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường Trần Thái Tông;

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất ở đô thị (Đầu tư Dự án Khu dân cư Trần Thái Tông theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh);

8. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

Đối với đất xây dựng khu nhà ở thấp tầng, thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư là 50 năm; khi Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng và bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì người mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

9. Hình thức sử dụng đất:

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có thời hạn 50 năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và nộp toàn bộ một (01) lần số tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá để thực hiện Dự án Khu dân cư;

- Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất thực hiện Dự án đầu tư theo Bản vẽ tổng mặt bằng khu đất được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 586/SXD-QHKT ngày 06/3/2020 (Có Bản vẽ kèm theo);

Khuyến khích nhà đầu tư tham gia đấu giá xây dựng phương án tổng mặt bằng hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo các thông số theo đúng quy định.

10. Mục tiêu kêu gọi đầu tư Dự án trên khu đất: Hình thành khu nhà ở kiểu mẫu theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh (Có Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 kèm theo);

11. Tiêu chí về quy mô, tính chất Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất: Xây dựng khu nhà ở với quy mô, tính chất dự án theo theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh;

12. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 80 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư);

13. Thời gian hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá.

14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Giá khởi điểm để đấu giá: Thực hiện theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thực hiện đầu tư dự án tại Khu đất số 44 Trần Thái Tông, thành phố Huế, cụ thể:

- Đơn giá khởi điểm để đấu giá giao quyền sử dụng đất ở là 8.056.000 đồng/m2;

- Mức giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất khu đất ở (tính cho phần diện tích đất xây dựng nhà ở là 5.910 m2): 47.611.335.000 đồng;

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Mức giá nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Mức giá khởi điểm để đấu giá giao đất có thời hạn 50 năm để thực hiện Dự án nhà ở nêu trên không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, được xác định trong điều kiện nhà đầu tư phải đầu tư hạ tầng và công trình trên đất theo suất đầu tư tối thiểu như sau:

- Suất đầu tư hạ tầng: 531.000 đồng/m2.

- Suất đầu tư công trình trên đất: Suất đầu tư xây dựng nhà liên kế: 6.936.000 đồng/m2; suất đầu tư xây dựng nhà biệt thự: 8.712.000 đồng/m2.

2. Hình thức nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước:

Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất một (01) lần cho thời hạn giao đất 50 năm trong vòng 95 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

3. Mức thu tiền đặt trước: 4.760.000.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng);

4. Bước giá: 2.380.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, đồng thời tổ chức kinh tế tham gia đấu giá thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, thời gian và tổng mức đầu tư Dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành; trong đó có nội dung chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đúng mục đích giao đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

2. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh;

3. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

4. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 80 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

a) Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là tối thiểu 16 tỷ đồng thể hiện qua báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm và chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo;

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định (trong đó có Dự án đăng ký đấu giá này);

b) Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

5. Về phương án kiến trúc và năng lực quản lý, vận hành, khai thác dự án:

- Trong quá trình nghiên cứu, nhà đầu tư phải có phương án kiến trúc phù hợp, phải đảm bảo tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận.

- Nhà đầu tư phải có phương án quản lý, vận hành khu dân cư phù hợp.

6. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của các dự án tại địa phương của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

7. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

8. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định;

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện nêu trên. (Tổ chuyên gia gồm đại diện các đơn vị chức năng liên quan).

Các hồ sơ đăng ký được thẩm định về điều kiện tham gia đấu giá và được thông báo kết quả hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá trước phiên đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có hồ sơ được thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định thì cũng không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/08/2020 tại 44 Trần Thái Tông, phường Trường An, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/08/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Trường An.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/08/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/08/2020 cho đến 17h00 ngày 05/08/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 05/08/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/08/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn