(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá QSD đất ở tại khu QHDC thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu QHDC, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định gồm: 02 lô, cụ thể:

01 lô Khu QHDC TT Ngô Mây đường Lê Lợi thuộc TBĐ 53 và 01 lô Khu QHDC TT Ngô Mây đường bê tông phía Đông chợ chiều lô 136, trích thửa 136 thuộc TBĐ 46.

2. Diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất (kèm theo bảng kê chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất ở ngày 13/10/2020 khu QHDC thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại Khu QHDC thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định gồm 01 lô Khu QHDC TT Ngô Mây đường Lê Lợi thuộc TBĐ 53 và 01 lô Khu QHDC TT Ngô Mây đường bê tông phía Đông chợ chiều lô 136, trích thửa 136 thuộc TBĐ 46. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát hoặc tại UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/202, tại UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Tại UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020 đến khi kết thúc tại Hội trường UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

6. Bước giá: Là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, cụ thể:

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 400 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có bước giá 15 triệu đồng.

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở lên bước giá là 3% giá khởi điểm (làm tròn số) (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Tại vòng 1 (vòng bỏ phiếu gián tiếp) của cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá và trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc trả giá khởi điểm +

(cộng) bước giá nhưng phải trả tròn bước giá.

7. Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Bán riêng từng lô đất bằng phương thức trả giá lên.

9. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát - Địa chỉ: 46 Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của lô đất (làm tròn số) (có bảng kê chi tiết kèm theo) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020. Những người có quan hệ là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đất hoặc khu đất và theo quy định tại Điều 3 của Luật đất đai năm 2013.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mỗi lô đất phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:

- 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);

- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;

- 01 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô);

- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.

Số tiền đặt trước do tổ chức, cá nhân nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại các Ngân hàng sau:

* TK số: 4300.201.003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương - CN Phú Tài.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Quy Nhơn

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV - CN Bình Định

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - CN Bình Định

Giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất tròn một bước giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả đấu giá lô đất ở và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tham mưu cho các cơ quan chức năng trình UBND huyện Phù Cát hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837; 3814641.

BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1