(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá 1 cần trục bánh lốp tại Hà Nội ảnh 1