(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 5/9/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải ...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 488.818.130 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/08/2018 đến 15h30 ngày 28/08/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 05/09/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 15/09/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018