(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/12/2020 do Đội Quản lý thị trường số 8 tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 8 tỉnh Lạng Sơn (Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản là hàng hóa các loại có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 94/QĐ-TTTV ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm (Kèm theo Bảng kê chi tiết tài sản).

Giá khởi điểm: 74.900.000 đồng (Bảy mươi tư triệu chín trăm nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 01/12/2020 tại Đội Quản lý thị trường số 8 tỉnh Lạng Sơn (Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười bốn triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 8400201019623 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hoặc số 111602127888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 01/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành, có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Đối với cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh, đã nộp Lệ phí môn bài năm 2020; Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do khách hàng tự bảo mật), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong) tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính trước ngày tổ chức buổi công bố giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 04/12/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Áp dụng từ vòng đấu giá thứ hai trở đi (nếu có).

c. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

d. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 02053 868 188, 0911 303 266) hoặc Đội Quản lý thị trường số 8 tỉnh Lạng Sơn (Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)./.

Ngày 4/12/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1