(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 07 (43), tờ bản đồ số 9, diện tích 120m2; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (42), tờ bản đồ số 9, diện tích 120 m2; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (41), tờ bản đồ số 9, diện tích 120 m2; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 574, tờ bản đồ số 5, diện tích 56 m2; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (39+40), tờ bản đồ số 9, diện tích 240m2; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 570 + 571 (lô 37,38), tờ bản đồ số 5, diện tích 240m2, tại địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa mang tên ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương

Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2