(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2021 do Công ty điện lực Hà Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc ủy quyền như sau:

Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất, không sử dụng được đợt 2 năm 2021 (Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này)

Công ty điện lực Hà Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc

Ngày 31/7/2021, đấu giá tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 31/7/2021, đấu giá tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 31/7/2021, đấu giá tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3