(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 31/7/2020 do Trường Chính trị tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 17/2020/HĐ-BĐG ngày 19/6/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trường Chính trị tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý thu hồi sau phá dỡ và thu dọn phế thải vận chuyển đi nơi khác tới cos mặt đất tự nhiên các hạng mục: Nhà H 2 tầng và hạng mục khu nhà Căngtin của trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

- Giá khởi điểm là: 3.994.000 đồng (Ba triệu chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 29/7/2020

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 28; 29/7/2020 tại nơi có tài sản.

5. Khoản tiền đặt trước: Ngày 30/7/2020

- Số tiền đặt trước là: 790.000 đồng (Bẩy trăm chín mươi nghìn đồng)

- Số tiền đặt trước được nộp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

6. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào tờ phiếu của mình. Trong thời gian quy định và Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất của vòng đấu đó và công bố người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên cho tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý thì đấu giá viên tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức để chọn ra người trúng đấu giá.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ) theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật;

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

8.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu đơn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành);

- Cam kết hoàn thành việc thu hồi sau phá dỡ và thu dọn phế thải vận chuyển đi nơi khác tới cos mặt đất tự nhiên các hạng mục: Nhà H 2 tầng và hạng mục khu nhà Căngtin của trường Chính trị tỉnh Thái Bình để trả lại mặt bằng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tài sản đáu giá;

- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận, chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu vi phạm các quy định trên người trúng đấu giá phải bồi thường thiệt hại;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

8.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đủ điều kiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

8.4. Hồ sơ đăng ký của các đơn vị tham gia đấu giá:

- Một (01) bản chính Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình): Tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên đóng dấu (đúng quy định);

- Một (01) bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh có chức năng phá dỡ công trình;

- Một (01) bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật, người uỷ quyền (nếu có) của tổ chức (Phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ);

- Một (01) bản chính Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ của Nhà đầu tư tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư);

- Một (01) bản sao phiếu thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá của tổ chức tham gia đấu giá;

- Một (01) bản chính Giấy cam kết về thời hạn thực hiện việc phá dỡ, nộp tiền trúng đấu giá của tổ chức tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

9. Thời gian mở cuộc đấu giá: Hồi 08 giờ 00 phút, Ngày 31/7/2020

10. Địa điểm mở cuộc đấu giá: tại Trụ sở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 332 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kính mời các tổ chức có chức năng, có kinh nghiệm phá dỡ các công trình, kinh nghiệm phá dỡ công trình có nhu cầu tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, Số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Ngày 31/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi sau phá dỡ tại tỉnh Thái Bình ảnh 1