(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Hội đồng Thanh lý tài sản nhà nước thị xã Giá Rai ủy quyền như sau:
Ngày 31/3/2022, đấu giá 432 xe mô tô vi phạm tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1