(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 35/HĐDV-ĐGTS ngày 08/3/2021 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Đội thuế Hậu Nghĩa theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Đội thuế Hậu Nghĩa tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Quyền sử dụng đất thửa số 175, tờ bản đồ số 12.-4-2, loại đất: đất thương mại dịch vụ, diện tích 959m2, thời hạn sử dụng 20 năm, mục đích sử dụng: kinh doanh thương mại dịch vụ. Giá khởi điểm: 5.499.641.000 đồng

- Tài sản trên đất: Trụ sở làm việc cũ của Đội thuế Hậu Nghĩa: Diện tích xây dựng 163m2, tỷ lệ chất lượng còn lại 30%, năm đưa vào sử dụng: 2006. Giá khởi điểm: 221.664.000 đồng.

- Tổng giá khởi điểm: 5.721.305.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm lẽ năm ngàn đồng)

- Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản bán đấu giá ngày 25/3/2021 và ngày 26/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa để được hướng dẫn (Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 00 phút ngày 29/3/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa (Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.144.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/3/2021 (trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là 60.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2021 (trong giờ hành chính – trừ ngày nghỉ).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 30/3/2021 (khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

6. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở kinh doanh thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện như sau:

+ Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá cam kết trong phiếu tham giá đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

+ Đối với cá nhân: Cá nhân trong cùng một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao hộ khẩu.

- Bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai thực hiện đúng thời gian và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai thực hiện đúng thời gian và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (trường hợp ủy quyền)

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 31/3/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa.

8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Cách thức trả giá:

* Vòng 01 (đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá phải ghi vào phiếu trả giá với một mức giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng một bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu một bước giá), sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 01 phiếu trả giá thì Đấu giá viên không tổ chức cuộc đấu giá (Đấu giá không thành).

+ Nếu cuộc đấu giá có 02 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.

+ Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao, hợp lệ và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra đủ số lượng theo quy định như trên để tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

* Vòng 02 (đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá): Người tham gia đấu giá được chọn để đấu giá Vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

+ Giá cao nhất của Vòng 01 là giá khởi điểm của Vòng trả giá thứ 02.

+ Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia trả giá tiếp thì phải trả giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng 01 bước giá theo quy định. Sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người tham gia trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa (Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

+ Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.