(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2021 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để cho thuê đất và tài sản gắn liền với Lô đất M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

Loại đất đấu giá: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Vị trí khu đất đấu giá: Ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích lục bản trích đo địa chính số 38/TLBĐ tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 14/7/2020 và có các vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông Bắc tiếp giáp với vỉa hè đường nội bộ; phía Tây Nam tiếp giáp với vỉa hè đường nội bộ; phía Tây Bắc giáp với lô M3; phía Đông Nam giáp với lô M5.

Diện tích Lô đất: 4.982,5 m2.

Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, có ranh giới rõ ràng ngoài thực địa.

Tài sản gắn liền với đất gồm: Hiện trạng khu đất có 02 ngôi nhà 3 tầng, công trình xây dựng thô dở dang và 1 trạm biến áp, thang máy tải.

Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Đơn giá thuê đất ổn định 10 năm là đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi hết thời gian ổn định, đơn giá thuê đất được xác định lại theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc và Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khu đất được xác định là Đất cụm công nghiệp.

(Kèm theo Trích lục bản trích đo địa chính)

b. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm 01 m2 đất: Vị trí 1 là 1.260.000 đồng/m2; vị trí 2 là 756.000 đồng/m2.

- Tổng tài sản gắn liền với đất và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trong thời gian ổn định 10 năm là: 6.432.560.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền thuê đất trong thời gian ổn định 10 năm: 1.050.390.000 đồng (Một tỷ không trăm năm mươi triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất: 5.382.174.000 đồng (Năm tỷ ba trăm tám mươi hai triệu một trăm bẩy mươi tư nghìn đồng chẵn).

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Người mua được tài sản trên có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí ... theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 26/3/2021 tại nơi có tài sản - Lô đất M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng / 01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 964.884.000 đồng / 01 hồ sơ (Chín trăm sáu mươi tư triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào 01 trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 039608558888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 111602127888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong 03 ngày (trong giờ hành chính): Ngày 26/3/2021, ngày 29/3/2021 và ngày 30/3/2021.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá; nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 26/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời gian thẩm định, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 27/3/2021 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì cùng Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thực hiện.

Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 27/3/2021, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm ban hành Thông báo danh sách hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia đấu giá và bàn giao cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng những hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá để Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

c. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một (trong giờ hành chính): Ngày 26/3/2021, ngày 29/3/2021 và ngày 30/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

b. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất theo mẫu, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện về vốn để thực hiện dự án đầu tư; có năng lực tài chính, có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá; đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ khi trúng đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết nộp tiền suất đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp địa phương số 2 theo quy định của UBND tỉnh.

Người tham gia đấu giá phải lập phương án sơ bộ dự án đầu tư theo quy hoạch.

Mỗi tổ chức được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên doanh thì chỉ có một doanh nghiệp được tham gia đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tổ chức kinh tế: Bản sao có chứng thực CMND người đại diện hợp pháp cho tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế; Đã nộp lệ phí môn bài năm 2021, bảo đảm việc kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá; Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Mục 7 của Thông báo này.

+ Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Mục 7 của Thông báo này.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành và có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ những quy định tại Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá gián tiếp (vòng một), được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá gián tiếp (vòng một) và thời gian tổ chức cuộc đấu giá; được Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá. Phiếu trả giá gián tiếp (vòng một) của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do khách hàng tự bảo mật), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá gián tiếp (vòng một) của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong) tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 31/3/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá, bước giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp và hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Vòng đấu giá thứ nhất: Bỏ phiếu gián tiếp. Vòng đấu giá thứ hai trở đi: Bỏ phiếu trực tiếp, cuộc đấu giá chỉ kết thúc khi không còn khách hàng tiếp tục tham gia đấu giá.

b. Bước giá: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Áp dụng từ vòng đấu giá thứ hai trở đi.

c. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp thứ nhất tại cuộc đấu giá là giá đã trả cao nhất của vòng bỏ phiếu gián tiếp cộng với bước giá đã quy định. Giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá theo quy định.

d. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 0205 3 868 188, 0911 303 266) hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.