(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1