(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1