(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Công ty Điện lực Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định thanh lý

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 6
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 7
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 8
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 9
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 10
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 11
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 12
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 13
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 14
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 15
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 16